Kehf Suresi Latince

Kehf Suresi Latince

Mekke'de indirilmiş. 110 Ayet, 1577 kelime 6360 harften meydana gelmiştir. Ayet sonlarına ahenk veren fasılası "elif" harfidir. Yirmi sekizinci ayetin Medine'de indiği de rivayet edilir. Kehf’ in kelime manası, dağda geniş mağara dır. Ashabı Kehf, Musa ve Hızır (a.s) Zülkarneyn (a.s) Üç önemli kıssa bu surede anlatılır. Bu sureye Kehf adının verilmesi nedeniyle zikri geçen kişilerce de Ashabı Kehf denilmiştir. Yahudi toplumunun "genç yiğitler" dediği kişiler bunlardır. Bunlara; "mağara arkadaşları", "Yedi Uyurlar" adı da verilir. Surenin onuncu ayetinden yirmi yedinci ayetin sonuna kadar Ashabı Kehf anlatılır.

Kehf Suresi Latince Okunuşu: Kehf Suresi uzun bir sure olup, (110 ayet) format gereği, Kehf Suresinin Latince okunuşuna ait, 36 ayeti burada yazılmıştır.

Kehf Suresi:

Bismillahirrahmanirrahim

1. El hamdü lillahillezi enzele ala abdihil kitabe ve lem yec'al lehu iveca

2. Kayyimel li yünzira be'sen şedidem mil ledünhü ve yübeşşiral mü'mininellezine ya'melunes salihati enne lehüm ecran hasena

3. Makisine fihi ebeda

4. Ve yünzirallezine kalüttehazellahü veleda

5. Ma lehüm bihi min ilmiv ve la li abaihim kebürat kelimeten tahrucü min efvahihim iy yekulune illa keziba

6. Fe lealleke bahiun nefseke ala asarihim il lem yü'minu bi hazel hadisi esefa

7. İnna cealna ma alel erdi zinetel leh ali neblüvehüm eyyühüm ahsenü amela

8. Ve inna le cailune ma aleyha saiydem cüruza

9. Em hasibte enne ashabel kehfi ver rakiymi kanu min ayatina aceba

10. İz evel fityetü ilel kehfi fe kalu rabbena atina mil ledünke rahmetev ve heyyi' lena min emrina raşeda

11. Fe darabna ala azanihim fil kehfi sinine adeda

12. Sümme beasnahüm li na'leme eyyül hizbeyni ahsa lima lebisu emeda

13. Nahnü nekussu aleyke nebeehüm bil hakk innehüm fityetün amenu bi rabbihim ve zidnahüm hüda

14. Ve rabatna ala kulubihim iz kamu fe kalu rabbüna rabbüs semavati vel erdi len ned'uve min dunihi ilahel le kad kulna izen şetata

15. Haülai kavmünettehazu min dunihi aliheh lev la ye'tune aleyhim bi sültanim beyyin fe men azlemü mimmeniftera alellahi keziba

16. Ve izi'tezeltümuhüm ve ma ya'büdune illallahe fe'vu ilel kehfi yenşur leküm rabbüküm mir rahmetihi ve yüheyyi' leküm min emriküm mirfeka

17. Ve teraş şemse iza taleat tezaveru an kehfihim zatel yemini ve iza ğarabet takriduhüm zateş şimali ve hüm fi fecvetim minh zalike min ayatillah

18. Ve tahsebühüm eykazav ve hüm rukudüv ve nükallibühüm zatel yemini ve zateş şimali ve kelbühüm basitun ziraayhi bil vesiyd levit tala'te aleyhim

19. Ve kezalike beasnahüm li yetesaelu beynehüm kale kailüm minhüm kem lebistüm kalu lebisna yevmen ev ba'da yevm kalu rabbüküm a'lemü bi ma lebist

20. İnnehüm iy yazheru aleyküm yercümuküm ev yüiyduküm fi milletihim ve len tüflihu izen ebeda

21. Ve kezalike a'serna aleyhim li ya'lemu enne va'dellahi hakkuv ve ennes saate la raybe fiha iz yetenazeune beynehüm emrahüm fe kalübnu aleyhim b

22. Se yekulune selasetür rabiuhüm kelbühüm ve yekulune hamsetün sadisühüm kelbühüm racmem bil ğayb ve yekulune seb'atüv ve saminühüm kelbühüm kur

23. Ve la tekulenne li şey'in inni failün zalike ğada

24. İlla ey yeşaellahü vezkür rabbeke iza nesite ve kul asa ey yehdiyeni rabbi li akrabe min haza raşeda

25. Ve lebisu fi kehfihim selase mietin sinine vazdadu tis'a

26. Kulillahü a'lemü bima lebisu lehu ğaybüs semavati vel ard ebsir bihi ve esmi' ma lehüm min dunihi miv veliyyiv ve la yüşrikü fi hukmihi ehada

27. Vetlü ma uhiye ileyke min kitabi rabbik la mübeddile li kelimatihi ve len tecide min dunihi mültehada

28. Vasbir nefseke meallezine yed'une rabbehüm bil ğadati vel aşiyyi yüridune vechehu ve la ta'dü aynake anhüm türidü zinetel hayatid dünya ve la t

29. Ve kulil hakku mir rabbiküm fe men şae fel yü'miv ve men şae fel yekfür inna a'tedna liz zalimine naran ehata bihim süradikuha ve iy yesteğiysu

30. İnnellezine amenu ve amilus salihati inna la nüdiy'u ecra men ahsene amela

31. Ülaike lehüm cennatü adnin tecri min tahtihimül enharu yühallevne fiha min esavira min zehebiiv ve yelbesune siyaben hudram min sündüsiv ve ist

32. Vadrib lehüm meseler racüleyni min a'nabiv ve hafefnahüma bi nahliv ve cealna beynehüma zer'a

33. Kiltel cenneteyni atet üküleha ve lem tazlim minhü şey'ev ve feccerna hilalehüma nehara

34. Ve kane lehu semer fe kale li sahibihi ve hüve yühaviruhu ene ekseru minke malev ve eazzü nefera

35. Ve dehale cennetehu ve hüve zalimül li nefsih kale ma ezunnü en tebide hazihi ebeda

Son Güncelleme : 04.12.2018 12:52:58
Kehf Suresi Latince ile ilgili bu madde bir taslaktır. Madde içeriğini geliştirerek Herkese açık dizin kaynağımıza katkıda bulunabilirsiniz.
Sayfayı Düzenle Düzenleme Geçmişi

Kehf Suresi Latince Yorumları

şifre Kırmızı sayı

0 Yorum Yapılmış "Kehf Suresi Latince"

Kayıtlı yorum bulunamadı ilk yorumu siz ekleyin
Kehf Suresi Türkçe Meali
Kehf Suresi Türkçe Meali
Kehf Suresinin Türkçe Meali, hamd sadece Cenabı Hakka mahsustur, Çünkü o Peygamber Efendimiz (SAV) Kuran-ı Kerimi ona indirmiştir ve hiç bir eğrilik koymamıştır. Kuran-ı Kerimi dosdoğru indirmiştir. Allah katında kullar için olan şiddetli azaptan ins...
Kehf Suresi Arapça
Kehf Suresi Arapça
Kehf suresi, Kehf suresi Kuranı Kerim'in on sekizinci suredir. Mekke'de de inen bir suredir. Yüz on ayetten oluşan bu sure içinde konu edilen ve mağara arkadaşları anlamına gelen ashabı Kehf den almıştır. Hızır ile Musa nın karşılaşmasını konur edini...
Kehf Suresi Oku
Kehf Suresi Oku
Kehf suresi oku, Kehf Suresi Kur'an-ı Kerim'in 18. suresidir ve 110 ayetten oluşmaktadır. Bu sure altı bin üç yüz harften ve bin beş yüz yetmiş yedi kelimeden oluşmaktadır. Adını içinde de anlatılan mağara arkadaşları anlamına gelen Ashâb-ı Kehf'den ...
Kehf Suresi 17 Ayet
Kehf Suresi 17 Ayet
Keyf Suresi 17 Ayet, Bu surede geçen ilahi mucize içinde söz konusu edilen mağara anlatıldığı için ismini Ashab-ı Keyf'den almıştır. Peygamber efendimiz şöyle buyurmuştur; "Keyf suresi indiği zaman yetmiş bin melek onunla birlikte inmiştir". Medine d...
Kehf Suresi Anlamı
Kehf Suresi Anlamı
Kehf Suresi Anlamı, Kuran'ın 18. suresi olan Kehf suresi 6360 harf ve 1577 kelimeden meydana gelmektedir. Mekke'de indirilmiş olan bu sure adını mağara arkadaşları adını taşıyan Ashabı Kehf' den almıştır. İniş sırasına göre 69 suredir ve 110 ayetten ...
Kehf Suresi 10 Ayet
Kehf Suresi 10 Ayet
Kehf suresi, Kuranın 18. suresidir. Bin beş yüz yetmiş yedi kelime ve altı bin üç yüz altmış harften oluşmaktadır. İçinde konu olarak geçen ve mağara arkadaşları manasına gelen Ashâb-ı Kehf den almıştır ve Hızır ile Musa a.s karşılaşmasını, Zülk...
Kehf Suresi Meali
Kehf Suresi Meali
Kehf suresi meali, içeriğinde bulunan 110 ayetin açıklanmasıyla yapılır. Sure Mekke'de indirilmiştir. Surenin 28. ayetinin Medine'de indirildiği rivayet edilmektedir. Adını içinde geçen mağara arkadaşları anlamına gelen "Ashab-ı Kehf" den almaktadır....
Kehf Suresi Kaç Ayettir
Kehf Suresi Kaç Ayettir
İbn-i Abbas’a göre yalnız 28. âyeti Medenîdir. İçinde, zamanındaki padişahın emrine uymadıkları için zulmünden kaçıp mağaraya sığınan kişilerin kıssası bulunduğundan mağara anlamına gelen kehf adıyla adlanmıştır....
Kehf Suresi Fazileti
Kehf Suresi Fazileti
Kehf Suresi'nin Fazileti; Kuran'ı Kerim'de yer alan diğer sureler gibi Kehf Sure'sinin de birçok fazileti ve özelliği vardır. Kehf Sure'sinin ne denli yüce olduğu Peygamber Efendimiz ve imamlardan gelen birçok rivayet ile ortaya konmuştur. Peygamber ...
Kehf Suresi İniş Sebebi
Kehf Suresi İniş Sebebi
Taberi, bu sûrenin nüzul sebebi hakkında özetle şöyle demektedir: "Kureyşliler adamlarından birkaçını Medine´de bulunan Yahudi Hahamlarına göndermişler ve onlardan Peygamberlik hakkında malumat almak istemişlerdir. Yahudi Hahamları da onlara, Resuîul...
Kehf Suresi Tefsiri
Kehf Suresi Tefsiri
Kehf Suresi Tefsiri; Kehf Suresi adını ''el-Kehf'' ismi geçen 9. ayetten alır. Kehf büyük ve geniş mağara anlamındadır. Kehf Suresi Mekke döneminin üçüncü aşamasında indirilen ilk surelerden biridir. Bu sure tüm işkencelere rağmen henüz Hebeşistan'a ...
Kehf Suresi
Kehf Suresi
Kehf suresi, Kuranın on sekizinci suresidir. Bin beş yüz yetmiş yedi kelime ve altı bin üç yüz altmış harften oluşmaktadır. içinde söz konusu edilen ve "mağara arkadaşları" anlamına gelen "Ashâb-ı Kehf" den almıştır ve Hızır ile Musanın karşılaşmasın...

 

Kehf Suresi Türkçe Meali
Kehf Suresi Latince
Kehf Suresi Arapça
Kehf Suresi Oku
Kehf Suresi 17 Ayet
Kehf Suresi Anlamı
Kehf Suresi 10 Ayet
Kehf Suresi Meali
Kehf Suresi Kaç Ayettir
Kehf Suresi Fazileti
Kehf Suresi İniş Sebebi
Kehf Suresi Tefsiri
Kehf Suresi
Popüler İçerik
Popüler İçerik Son Forum Konuları Yardım Sayfaları  
Kehf Suresi Meali
Kehf Suresi Kaç Ayettir
Kehf Suresi Fazileti
Kehf Suresi İniş Sebebi
Kehf Suresi Tefsiri
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Son Forum Konuları
Yardım Sayfaları
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Sitede yer alan haber ve içeriklerin tüm hakları saklıdır ve buradaki bilgiler sadece bilgilendirme amaçlı olup, kullanımına, uygulanmasına, satın alınmasına, delil gösterilmesine veya tavsiye edilmesine aracılık etmez. Sitemizdeki bilgiler, hiç bir zaman kesin bilgi kaynağı olmayıp, kullanıcılar tarafından eklenmiştir veya yorumlanmıştır. Buradaki bilgiler sitemizin asıl görüşlerini içermeyebileceği gibi hiçbir taahhüt ve tavsiye yerine de geçmez.
Temmuz - 2019